Skovbrand.dk


Din professionelle partner indenfor plantageforsikring.


Forsikring fra 6,- DKK pr. hektar.

Vedtægter for Dansk Plantageforsikring

§1

Selskabet driver forsikringsvirksomhed under firmanavnet: Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring.

Selskabets formål at sikre ejere af skove og plantager i Danmark det til genplantning af brændte skov- og plantagearealer nødvendige beløb samt i tillæg hertil at forsikre ejerne for de brændte arealers træværdi og for tab på juletræer og pyntegrønt.

Selskabets hjemsted er Viborg kommune. Selskabet overtager ikke genforsikring.

 

§2

Selskabets medlemmer er gensidig ansvarlige for selskabets forpligtigelser.

Medlemmerne hæfter principalt pro rata i forhold til den ordinære præmie for regnskabsåret eller den del af dette, for hvilken vedkommende medlem har været betalingspligtig.

Subsidiært hæfter medlemmerne solidarisk. Hæftelsen kan dog ikke overstige bruttopræmien for det regnskabsår, hvori hæftelsen bliver aktuel.

 

§3

Indtrædelse som forsikringstager kan ske når som helst ved skriftlig anmeldelse til selskabets kontor. Forsikringsåret er sammenfaldende med regnskabsåret, der løber fra 1. januar til 31. december. Ved indtrædelse i løbet af forsikringsåret betales præmie for det løbende halvår. Forsikringen er gældende fra det tidspunkt at regne, hvor forsikringsbegæringen er godkendt.

Tilgang eller afgang i det forsikrede areal meddeles skriftligt til selskabets kontor.

Udmeldelse af selskabet kan ske ved skriftlig meddelelse med tre måneders varsel til en 1. januar.

Udtrådte eller udelukkede medlemmer vedbliver at hæfte for forpligtelser, som er stiftet inden udgangen af det forsikringsår, hvor deres forsikring er bragt til ophør. Denne hæftelse bortfalder, når der efter ophør af medlemsforholdet foreligger en af delegeretforsamlingen godkendt statusopgørelse, der mindst viser balance mellem selskabets aktiver og passiver.

Udtrådte medlemmer har intet krav på nogen del af selskabets formue.

 

§4

Det indskud, der ved indtræden i selskabet erlægges af nye medlemmer, henlægges til en reservefond for selskabet.

Alle medlemmer betaler en årlig præmie, som betales i det pågældede regnskabsårs januar måned. Ved ejerskifte har den nye ejer ret til at indtræde i selskabt i den tidligere ejers sted uden at erlægge indskud.

 

§5

Den del af den årlige præmie, som ikke medgår til erstatninger, andre udgifter eller til opbygning af den i stk. 2 nævnte grundfond, henlægges til reservefonden, indtil denne har nået 350 kr. pr. forsikret ha. Når dette niveau er nået, kan præmien nedsættes, ligesom der kan udbetales bonus til forsikringstagerne efter retningslinier, der fastlægges af delegeretforsamlingen. Den del af hvert regnskabsårs udgifter til erstatningen og andet, som ikke kan afholdes af præmieindtægterne, andre indtægter eller erstatningshenlæggelser, dækkes af reservefonden.

Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på 2 millioner kr. Grundfonden må ikke uden finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue. Såfremt grundfonden uden finanstilsynets tilladelse er blevet formindsket, skal bestyrelsen (delegeretforsamlingen) påligne ekstrabidrag i overensstemmelse med reglerne i §2, så at grundfonden igen bringes op på det fulde beløb.

Når de økonomiske forhold tillader det, kan selskabet yde forsikringstagerne tilskud til skadeforebyggende foranstaltninger som f.eks. branddamme, beredskabsplaner og etablering af løvtræbælter langs offentlige veje samt strategisk udlagte brandhæmmende løvtræbælter. Tilskud ydes efter retningslinier, der fastlægges af delegeretforsamlingen, der tillige på delegeretforsamlingens årlige ordinære samling skal godkende bestyrelsens indstilling om beløbsrammen for det kommende regnskabsår.

 

§6

Selskabet ledelse varetages af en delegeretforsamling, en bestyrelse og en direktør. Medlemmer af selskabets ledelse skal være myndige, uberygtede og have rådighed over deres bo. Medlem af delegeretforsamlingen kan kun selskabets medlemmer være, herunder bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller  fonde, der er forsikringstagere i selskabet. Aktionærer i aktieselskaber, anpartshavere i anpartsselskaber m.v., der er forsikringstagere, er kun valgbare med accept fra det pågældende selskabs bestyrelse.

Når forsikringsforholdet til selskabet ophører, fratræder den delegerede som medlem af delegeretforsamlingen. Det påhviler i denne situation den delegerede straks at give selskabet meddelelse om ophøret som forsikringstager. Delegeretforsamlingen kan herefter ved førstkommende årsmøde foretage konstituering af en substitut, indtil nyvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen udgøres af delegeretforsamlingen.

Selskabets bestyrelse består af fire til fem medlemmer. Delegeretforsamlingens formand er født medlem af bestyrelsen. De øvrige tre til fire medlemmer af bestyrelsen vælges af delegeretforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Delegeretforsamlingen fastlægger de overordnede retningslinier for selskabets drift, herunder godkendelse af vedtægter, investeringsstrategi, forsikringsbetingelser m.v., godkender selskabets beretning og regnskab på delegeretforsamlingens årlige ordinære samling, fastsætter beløbsrammer for tillskud til brandhæmmende foranstaltninger samt årsrabat på forsikringspræmier, vælger medlemmer til bestyrelsen samt revisor og fastsætter tid og sted for den årlige ordinære samling. Delegeretforsamlingen vælger endvidere sin egen formand og næstformand. Endelig er delegeretforsamlingen øverste instans i spørgsmål om selskabets ophør.

Bestyrelsen er sammen med direktøren ansvarlig for selskabets daglige drift inden for de af delegeretforsamlingen udstukne rammer, herunder godkendelse af selskabets driftsbudgetter. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for selskabets personalepolitik og for tilrettelæggelse og gennemførelse af valg til delegeretforsamlingen. Bestyrelsen forbereder og forhåndsgodkender sager til forelæggelse for delegeretforsamlingen samt forbereder disse møder. Bestyrelsen kan gennem en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af disse hverv.

Direktøren forestår den daglige drift af selskabet inden for de givne rammer, indkalder til bestyrelsesmøder og forbereder disse, administrerer selskabets tilskudsordninger, identificerer nye indsatsområder samt behov for justering af gældende vedtægter, forsikringsbetingelser og øvrige strategier. Direktøren er endelig ansvarlig for udførelsen af bestyrelsens og delegeretforsamlingens beslutninger.

 

§7

Valget af delegerede sker regionsvis blandt medlemmer, der har tegnet forsikring for en skov eller plantage, som er beliggende i den pågældende region. Ingen delegerede kan vælges eller genvælges efter det fyldte 72. år. Der er 15 medlemmer i delegeretforsamlingen.

Fordelingen af delegerede inden for de enkelte regioner fastsættes i forhold til antal forsikrede ha. I regionen. Dog er forsikringstagerne i regionerne øst for Storebælt altid berettigede til at vælge mindst et medlem af delegeretforsamlingen.

På årsmødet udgør den regionsvise fordeling af delegerede:

Region Nordjylland: 2
Region Midtjylland: 8
Region Syddanmark: 4
Øvrige regioner:  1

Den regionsvise fordeling af delegerede revideres hvert 10 år i overensstemmelse med stedfundne ændringer i selskabets forsikringsportefølje, første gang i 2016.

De delegerede vælges af de stemmeberettigede medlemmer i den region, hvor valg finder sted. Stemmeberettigede er enhver, der på tidspunktet for valget er medlem af selskabet og har været det i hele det sidste forud for valget forløbne forsikringsår. Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme for hver af hamforsikret ha.. Valget finder sted på selskabets kontor hvert 3. års 1. februar i henhold til forud indgivne forslag.

Hedeselskabets tidsskrift nr. 3/ ultimo august året før valghandlingen skal indeholde meddelelse herom. Forslag til kandidater er kun gyldige, hvis de fremsættes af mindst 25 medlemmer, der tilsammen repræsenterer mindst 200 forsikrede ha., senest den 1. december året før valget. Også delegeretforsamlingen kan indgive forslag til kandidater, hvilket skal ske på det nærmest før valget afholdte delegeretmøde. Hvis kunét forslag til besættelse af de vakante stillinger er indkommet, anses de foreslåede kandidater for valgte. Valget ledes af bestyrelsens formand og direktøren, der fastsætter nærmere regler for valgets afvikling samt afgør tvivlsspørgsmål i denne forbindelse. Nye medlemmer af delegeretforsamlingen tiltræder umiddelbart efter vaghandlingens afslutning.

Valget til delegeretforsamlingen gælder for 6 år, idet halvdelen af de delegerede afgår hvert 3. år. Genvalg er tilladt.

 

§8

Direktøren, der ansættes af bestyrelsen med delegeretforsamlingens approbation, varetager selskabets løbende forretninger og repræsenterer selskabet over for forsikringstagerne og trediemand i alle selskabet vedrørende forhold. Der henvises til bestemmelserne i § 10.

Endvidere ansætter direktøren med bestyrelsens approbation det nødvendige personale.

 

§9

Bestyrelsen sammenkalder hvert år senest i april måned med 14 dages varsel de delegerede til den ordinære samling, der afholdes i Viborg eller på et af den sidste ordinære samling bestemt mødested i Danmark. Indkaldelse sker ved skriftlig henvendelse til hver enkelt delegeret. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsordenen for mødet og være vedlagt en kopi af årsrapporten for det afsluttede regnskabsår.

Indkaldelse til den ordinære samling sker endvidere med 14 dages varsel i Morgenavisen Jyllands-Posten.

Selskabets medlemmer har ret til at møde på delegeretforsamlingens årlige ordinære samling og evt. tage ordet dér. De er dog ikke stemmeberettigede på mødet. Selskabets medlemmer skal for at kunne møde på delegeretforsamlingens årlige ordinære samling give meddelelse herom til selskabets kontor senest fem dage før mødet.

For selskabets forsikringstagere eller disses delegerede gælder de almindelige habilitetsregler, hvilker bl.a. betyder, at de pågældende ikke kan deltage i afgørelsen af sager, hvori de måtte have en betydelig interesse, som kunne stride mod selskabets.

Den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport for det forløbne år fremlægges til godkendelse. På mødet foretages ligeledes de foreskrevne valg, og beretningen for det forløbne år aflægges, ligesom de sager behandles, som måtte være forelagt af bestyrelsen eller af de delegerede.

Dagsordenen for den ordinære samling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Beretning om selskabets virksomhed i det afsluttede regnskabsår.
 • Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for det  afsluttede regnskabsår.
 • Forslag til tilskud i forbindelse med brandhæmmende foranstaltninger.
 • Forslag til årsrabat på forsikringspræmier i det næstfølgende regnskabsår.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af formand for delegeretforsamlingen.
 • Valg af næstformand for delegeretforsamlingen.
 • Valg af statsautoriseret revisor.
 • Fastsættelse af dato og sted for den næste ordinære samling.

 

Alle delegeretforsamlinger ledes af delegeretforsamlingens formand eller i dennes fravær af næstformanden.

Snarest muligt efter den ordinære samling offentliggøres den godkendte årsrapport i Hedeselskabets tidsskrift.

Ekstraordinær samling afholdes, når det ønskes enten af bestyrelsen eller revisor.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemet angivet emne skriftligt forlanges af en tiendedel af de delegerede. Indkaldelse sker efter de samme regler som til ordinær generalforsamling. Mødet afholdes i Viborg eller på et af bestyrelsen bestemt mødested.

Alle generalforsamlinger ledes af delegeretforsamlingens formand eller i hans fravær af næstformanden.

Ønske fra de delegerede om at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt fremsættes over for bestyrelsen i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Stemmeret på møderne tilkommer kun de delegerede, idet hvert medlem har én stemme. En fraværende delegeret kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til en anden delegeret. I tilfælde af stemmelighed udgør delegeretforsamlingens formands stemme udslaget. Forandringer i denne vedtægt eller selskabets opløsning kan kun besluttes, når 2/3 af de delegerede er tilstede, og der i det hele afgives 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forandringen eller opløsningen.

Bestyrelsen er bemyndiget til efter vedtagne vedtægtsændringer at forhandle disse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og at foretage de ændringer, som styrelsen måtte kræve.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og er der på denne afgivet 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forandringen eller selskabets opløsning, kan beslutningen tages ved almindelig stemmeflerhed - uanset antallet af fremmødte – på næstfølgende ordinære generalforsamling eller på en inden denne afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer og de delegerede får refunderet rejseudgifter ved møder.
 

§ 10

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Delegeretforsamlingen vælger for et år af gangen en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet.

Bestyrelsen påser, at selskabets midler er anbragt på betryggende og til fremme af selskabets virksomhed tjenlig måde.
Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt på følgende måde:

 1. i danske og/eller udenlandske obligationer eller fondsaktiver. 
 2. i samarbejde med rådgiver kan op til 30% af selskabets investeringsaktiver anbringes i børsnoterede aktier og investeringsbeviser.
 3. som indskud i danske banker eller sparekasser.
 4. i fast ejendom inden for Den Europæiske Union med max. 20% på anskaffelsestidspunktet.

 

§ 11

Ændringer i selskabets forsikringsbetingelser skal forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling og kan der besluttes, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for ændringen.
 

§ 12

Ved selskabets ophævelse afgør delegeretforsamlingen og bestyrelsen hvorledes, der skal forholdes med dets formue.

 

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere