Skovbrand.dk


Din professionelle partner indenfor plantageforsikring.


Forsikring fra 4,00 kr. pr. hektar

Forsikringsbetingelser

Faktabladet giver dig et hurtigt overblik over vores forsikring.

Klik på ‘Faktablad’ og læs om vores forsikring: Faktablad

FORSIKRINGSBETINGELSER

for

Det gensidige forsikringsselskab
DANSK PLANTAGEFORSIKRING
CVR-nr. 27095615

§1 Areal

Forsikrede arealer angives i hele hektar (dele af 1 ha forhøjes til 1 ha) og betegnes med matr.nr. og evt. fredskovsplantagenr., og i øvrigt så tydeligt, at forveksling ikke kan ske. Det anmeldte areal skal normalt omfatte hele skovens/plantagens areal.

§2 Forsikring

Forsikringsvirksomheden omfatter genplantningsforsikring, som efter forsikringstagerens eget valg kan suppleres med træværdiforsikring evt. med udvidet erstatning for juletræer og pyntegrønt. Træværdiforsikringen skal omfatte samme areal som genplantningsforsikringen. Begge forsikringer dækker skader som følge af brand med de undtagelser, der fremgår af de generelle forsikringsbetingelser.

Der er ved præmiefastsættelsen taget højde for, at der i de forsikrede skove findes en vis andel løvskov.

For hver forsikring beregnes et årligt grundgebyr på 100 kr. Der opkræves kun ét grundgebyr pr. policenummer.

A. Genplantningsforsikring

Ved indtrædelse i eller udvidelse af en genplantningsforsikring erlægges et indskud på 10 kr. pr. ha, dog mindst 100 kr. ved nytegning. Ved supplering af en genplantningsforsikring med træværdiforsikring erlægges ikke yderligere indskud.

 1. Den årlige forsikringspræmie udgør:

  6,00 kr. pr. ha

  Bemærk: Når selskabets økonomi tillader det, kan der ydes en rabat på præmierne. Rabatten fastsættes af selskabets delegeretforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
 1. Erstatningssummer for privatejede skove og plantager udgør:

  maksimalt 40.000 kr. pr. ha
 1. Erstatningssummer for offentligt ejede skove og plantager udgør:

  maksimalt 20.000 kr. pr. ha
 1. Offentligt ejede skove og plantager kan på forsikringstagerens begæring opnå samme erstatning som gældende for privatejede skove og plantager (punkt A. 2) mod at betale dobbelt præmie, dvs. det dobbelte af det i punkt A. 1 anførte beløb.
 2. Almindelige bestemmelser vedr. genplantningsforsikring:

  For 30 m brede bælter langs offentlige veje, hvor der efter brand etableres skovbryn af løvtræ, forhøjes de maksimale erstatningssummer med 10.000 kr. pr. ha.

  Selskabet kan ved genplantning af brandlidte arealer kræve udlagt et 30 m bredt bælte med løvtræ langs med de gennem arealet førende offentlige veje.

  Erstatningen omfatter de dokumenterede genplantningsudgifter excl. moms til rydning af det afbrændte areal, jordarbejde, indkøb af planter og plantning. Skader på et samlet beløb under 10.000 kr. kan dog afregnes straks uden dokumentation. Udgifter til efterbedring senere end 2 år efter genplantningen er selskabet uvedkommende.

  Den skadelidte behøver ikke ved genplantning af brandlidte arealer at benytte den samme træart, som er afbrændt.

  Erstatningen udbetales, når det for selskabet med en opgørelse af alle afholdte udgifter er godtgjort, at tilplantningen er fuldendt, og at den er foretaget på forsvarlig måde. Tilplantningen skal i almindelighed være fuldendt senest 3 år efter skadens indtræden. Overholdes denne tidsfrist ikke, bortfalder selskabets erstatningsansvar. Selskabets bestyrelse er dog berettiget til at forlænge denne frist og til at bestemme, at erstatningens udbetaling ved større skader fordeles over en årrække, dog ikke ud over 10 år. Den skadelidte skal dog være berettiget til at få erstatning for mindst 15 ha årligt, i fald genplantningen er sket, og betingelserne for erstatningens udredelse overhovedet er til stede.

B. Træværdiforsikring

Ved tegning af træværdiforsikring som supplement til genplantningsforsikring opkræves ikke yderligere indskud.

 1. Den årlige præmie udgør :

  8 kr. pr. ha

  Bemærk: Der vil efter samme retningslinjer som gældende for genplantningsforsikringen kunne ydes en rabat på præmierne for træværdiforsikringen.
 1. Erstatningssummer for træværdi pr. ha gældende for privatejede skove og plantager opgøres efter den brændte bevoksnings højde angivet i meter med én decimal og fastsættes efter nedenstående værdier, der er anført i tabelform. Værdierne for gran gælder alle granarter: rødgran, ædelgran, sitkagran, douglas, grandis m.m.

  En brændt bevoksnings realiseringsværdi tilhører forsikringstageren.

  Brændte, opskovede træeffekter er omfattet af træværdiforsikringen og erstattes med aktuel salgsværdi.

  Tabelværdier for træværdierstatning, kr. pr. ha:
Højde, m0,31,02,04,06,08,010,012,015,020,0>/=25,0
Gran Kr.010.00015.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.00060.000
Bjergfyr03.0005.0008.00012.00015.00017.50018.50020.00020,000Max 20.000

De ved højden 25 m anførte værdier er gældende for alle bevoksningshøjder over 25 m og er således de maksimalt opnåelige erstatningsværdier for træværdi.

Bevoksninger med juletræer og pyntegrønt erstattes med ovennævnte forsikringssummer, med mindre der er tegnet tillægsforsikring som angivet i afsnit C.

Brændte løvtræsbevoksninger erstattes efter samme satser som gældende for gran.

Blandingsbevoksninger erstattes forholdsmæssigt efter de indblandede træarter. For ufuldstændige bevoksninger ansættes erstatningen i overensstemmelse med slutningsgraden.

Alle erstatningsværdier for træværdi ajourføres, når det anses for påkrævet.

 1. Erstatningssummer for offentligt ejede skove og plantager fastsættes til det halve af de for privatejede skove og plantager under punkt B. 2 anførte værdier.
 2. Offentligt ejede skove og plantager kan på forsikringstagerens begæring opnå samme erstatning som gældende for privatejede skove og plantager (B. 2) mod at betale dobbelt præmie, dvs. det dobbelte af det i punkt B. 1 anførte beløb.

C. Tillæg til træværdiforsikringen for bevoksninger med juletræer og pyntegrønt

For nærmere af forsikringstageren angivne arealer med juletræer og pyntegrønt kan erstatningssummerne for træværdiforsikringen efter forsikringstagerens valg forhøjes mod betaling af en ekstrapræmie, der andrager:

Juletræbevoksninger med Rødgran, Omorika, Fyr

10 kr. årligt pr. ha.

Juletræ- og pyntegrøntbevoksninger med Nordmannsgran og Nobilis

28 kr. årligt pr. ha.

Herunder kan medtages andre ædle træsorter, der udnyttes til intensiv juletræ- og pyntegrøntproduktion.

Erstatningssummer pr. ha, der opgøres efter den brændte bevoksningshøjde angivet i meter med en decimal, fastsættes efter nedenstående værdier, der er anført i tabelform.

Tabelværdi, kr. pr. ha for tillægserstatning for juletræer og pyntegrønt.

Højde, m0,01,02,03,0=/>3 meter
Rødgran, omorika, fyr7.50015.00020.00020.0000
Nobilis, nordmanniana20.00040.00050.00060.000Max. 60.000

Juletræbevoksninger af Rødgran, Omorika og Fyr kan kun tillægsforsikres indtil en træhøjde til og med 3 meter.

Juletræ- og pyntegrøntbevoksninger af Nordmannsgran og Nobilis m.m. med en træhøjde på 3 meter og derover erstattes med en tillægserstatning på maksimalt 60.000 kr. pr. ha.

For brændte bevoksninger, hvor udnyttelse er påbegyndt, reduceres erstatningen i overensstemmelse hermed.

Den samlede erstatning (træværdierstatning + tillægserstatning) for brændte arealer med juletræer og pyntegrønt kan ikke overstige den brændte bevoksnings reelle værdi, der fastsættes af selskabet.

Blandingsbevoksninger erstattes forholdsmæssigt efter de indblandede træarter.

Hvis en tillægsforsikring for juletræer og pyntegrønt ikke omfatter hele driftsklasser i henhold til en foreliggende driftsplans arealoversigt, skal de forsikrede arealers beliggenhed angives på et skovkort.

§ 3. Generelle betingelser

 1. Forsikringerne omfatter ikke skader, der erstattes af Miljøministeriet i henhold til den mellem Miljøministeriet og Dansk Skovforening m.fl. med virkning fra den 1. januar 1994 trufne aftale om en erstatningsordning for brand- og hærværksskader forårsaget ved almenhedens færdsel og ophold i private skove m.v.

  Undtaget fra forsikringen er tillige skader opstået ved krig, oprør, borgerlige uroligheder samt anden force majeure.
 1. Betaling af indskud og præmie. Betales indskud ikke senest 14 dage efter påkrav, ophører selskabets ansvar. Det samme gælder, dersom en præmie ikke betales inden 14 dage efter påkrav, der tidligst må ske på forfaldsdagen hvert års 1. januar. Er præmien ikke betalt senest 3 måneder efter påkrav, ophører forsikringen uden opsigelse.

  Hvis indskud eller den årlige præmie ikke indbetales rettidigt, pålægges der et rykkergebyr på kr. 100.
 1. Erstatningsberegning. Erstatningens størrelse fastsættes af selskabets direktør og bestyrelse evt. i forbindelse med en lokal skovsagkyndig.

  Er den skadelidte utilfreds med erstatningens ansættelse, kan sagen indankes for selskabets delegeretforsamling, som er den endelige myndighed.
 1. Skadeanmeldelse. Det påhviler forsikringstageren uden ophold og – om muligt – inden 8 dage efter brandskade at anmelde den på selskabets kontor.
 2. Underforsikring. Er de under forsikringens risiko værende arealer, der tilhører en skadelidt forsikringstager, større end de arealer, der er lagt til grund ved sidste præmieberegning for den pågældende forsikringstager, erstattes skaden kun efter forholdet mellem de to areal angivelser.
 3. Fortrydelsesret. Ved nytegning af en forsikring kan den indgåede aftale fortrydes efter forsikringsaftalelovens §34 i.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:

 • Den dag, hvor du modtager besked om, at forsikringsaftalen er indgået eller
 • Den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten.

Hvis du f.eks. har modtaget besked om aftalens indgåelse mandag den 1. og ligeledes har fået oplysning om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag den 15. i den pågældende måned.

Hvis du først har fået oplysningen om fortrydelsesretten senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. i samme måned.

Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den førstkommende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du give os besked, såfremt du har fortrudt aftalen. Gives denne pr. post, er det tilstrækkeligt, at du fremsender brevet inden fristens udløb.

Underretning skal gives til Dansk Plantageforsikring med angivelse af policenummer. Hvis du vil sikre dig bevis for, at Dansk Plantageforsikring har modtaget din fortrydelse rettidigt, kan du evt. sende underretningen pr. anbefales post.

Idet i øvrigt henvises til reglerne i forsikringsaftaleloven bestemmes:

 1. Vedr. grov uagtsomhed: Overbevises den forsikrede om med forsæt eller ved grov uagtsomhed at have forårsaget skaden, er hans ret til erstatning forbrudt, og han kan slettes af forsikringen for alle de ham tilhørende skove og plantagers vedkommende.
 2. Vedr. overtrædelse af forsikringsbetingelserne: Dersom den forsikrede har gjort sig skyldig i forsømmelse med hensyn til overholdelse af de ham i forsikringsbetingelserne givne pålæg, har den forsikrede kun krav mod selskabet, når og for så vidt det må anses for godtgjort, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes overtrædelse af disse forskrifter. Er den skete forsømmelse af en sådan art, at der er grund til at befrygte, at den også i fremtiden vil foreligge, eller at en anden forsømmelse med hensyn til overholdelse af pålæggene vil finde sted, kan selskabet opsige aftalen med en uges varsel.
 3. Vedr. ændrede forsikringsforhold: Bliver med den forsikredes vilje forholdene i eller ved det forsikrede areal således ændrede, at selskabets risiko derved forøges ud over, hvad der ved skovens/plantagens optagelse i forsikringen kan antages at være taget i betragtning, er selskabet kunansvarlig i det omfang fareforøgelsen har været uden indflydelse på forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens størrelse. Undlader den forsikrede efter at være kommet til kendskab om en ikke med hansvilje sket fareforøgelse uden gyldig grund at underrette selskabet derom, anses ændringen som hidført med hans vilje. Uanset om fareforøgelsen er hidført med eller uden den forsikredes vilje, er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med en uges varsel.

Vil selskabet påberåbe sig, at fareforøgelsen er indtrådt, må det efter erhvervet kendskab om fareforøgelsen uden unødigt ophold give den forsikrede meddelelse om, hvorvidt det vil gøre nogen ret i henhold til foranstående betingelser gældende. Selskabet kan ikke til sin frigørelse påberåbe sig en fareforøgelse, når denne er bortfaldet eller har ophørt at have nogen betydning for forsikringen.

Det samme gælder, når fareforøgelsen skyldes en handling, som foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses for forsvarlig.

Forsikringsbetingelserne, der er godkendt på selskabets generalforsamling på Nr. Vosborg den 19. april 2022, træder straks i kraft.

Bestyrelsen for det gensidige forsikringsselskab

DANSK PLANTAGEFORSIKRING

Nr. Vosborg den 19. april 2022

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere