Skovbrand.dk


Din professionelle partner indenfor plantageforsikring.


Forsikring fra 4,00 kr. pr. hektar

Tilskud til løvtræsbælter

Dansk Plantageforsikring yder tilskud til anlæg af løvtræbælter langs offentlige veje, samt som stabiliserende element inde i skoven efter særlige regler:

Retningslinier for tilskud til løvtræbælter i forsikrede skove

 1. Dansk Plantageforsikring yder tilskud til anlæg af indtil 30 m brede løvtræbælter langs offentlig vej, hvor nåletræsbevoksning konverteres til løvtræ ved foryngelse eller efter stormfald. Bælterne skal bestå af mindst 8 planterækker med et plantetal svarende til mindst 3.000 stk. pr. ha.
 1. Der kan endvidere ydes tilskud til etablering af løvtræbælter langs primære skovveje i forsikrede skove på mindst 20 ha efter retningslinierne i pkt. 1. Medens der kan ydes tilskud til løvtræbælter på begge sider af en offentlig vej, ydes der kun tilskud til løvtræbælter på den ene side af en privat skovvej. Løvtræbælter langs offentlige veje har dog første prioritet ved tildeling af tilskud.
 1. Tilskud kan ydes enten til enkeltprojekter eller projekter baseret på en etableringsplan.
 1. Tilskud til enkeltprojekter kan ydes til løvtræbælter på mellem 0,3 og 2 ha. Etableringen af løvtræbæltet skal ske senest 2 år fra det tidspunkt, hvor tilsagn er givet. Er løvtræbæltet ikke meldt klar til besigtigelse senest 4 år efter tilsagnstidspunktet, bortfalder tilsagnet om tilskud. Tilsagn om tilskud forudsætter, at der foreligger en godkendt tilplantningsplan. Tilskud til enkeltprojekter kan ydes til samme forsikringstager med mindst 3 års mellemrum, idet der dog gives prioritet til nye ansøgere.
 1. Under forudsætning af, at der er udarbejdet en samlet etableringsplan for hele det forsikrede areal, kan der ydes tilskud til et areal svarende til højst 5 % af det forsikrede areal. Der vil ved vurderingen af etableringsplanen blive lagt vægt på, at løvtræbælterne danner et sammenhængende system af løvtræbælter, der ud fra en helhedsvurdering nedsætter risikoen for brandskader væsentligt. Realiseringen af planen skal ske over højst 10 år. Er betingelserne for tilskud opfyldt, kan udbetalingen af tilskud ske successivt i takt med tilplantningen, dog højst i 3 rater af maksimalt 50.000 kr pr. rate. Tilskud i forbindelse med realiseringen af en etableringsplan forudsætter, at selskabets delegeretforsamling stiller de fornødne midler til rådighed. Der gives dog prioritet i det enkelte år til rateudbetaling i forbindelse med en etableringsplan. Tilsagn om tilskud, som ikke er udnyttet 12 år efter tilsagnsdatoen, bortfalder. I forbindelsen med godkendelsen af en etableringsplan binder ansøgeren sig til at fortsætte sine forsikringer i Dansk Plantageforsikring i mindst 15 år efter sidste rateudbetaling.
 1. Tilskud ydes kun til forsikringstagere, hvis forsikring for det ansøgte areal har været løbende i mindst 10 år. Tilskuddet udgør 10.000 kr. pr. ha. og ydes uanset evt. tilskud fra anden side.
 1. Løvtræbælter, hvortil der ydes tilskud, skal bestå af mindst 80 % løvtræ, hvoraf højest ¼ buske. Hjælpetræer af nåletræer i form af lærk og fyr accepteres med indtil 20 %.
 1. Tilskud kan udbetales, når det to vækstsæsoner efter løvtræbæltets etablering konstateres, at mindst 80 % af planterne er i live. Udbetaling vil normalt forudsætte en forudgående besigtigelse.
 1. Ansøgning om tilskud sker på skemaer, der rekvireres hos Dansk Plantageforsikring. Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de indkommer. Selskabet forbeholder sig dog ret til at prioritere indkomne ansøgninger, når særlige forhold efter selskabets opfattelse taler herfor. Ansøgninger kan evt. overføres til efterfølgende regnskabsår.
 1. Det er en betingelse for opnåelse af tilskud, at løvtræbæltet ikke er påbegyndt, når tilsagn om tilskud gives.
 1. Tilsagnet bortfalder endvidere, hvis forsikringstageren opsiger sin forsikring, inden beløbet kommer til udbetaling.
Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere